Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság közérdekű adatai

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. Az Igazgatóság alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Az Igazgatóság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok: előző adat változás

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságra vonatkozó alapvető jogszabályok.pdf
  2021.06.08.2.2. Közszolgáltatások

Közszolgáltatások előző adat változás
Az Igazgatóság által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Árvízvédekezés, folyószabályozás,
hegy- és dombvidéki vízgyűjtő rendezés
síkvidéki vízgyűjtő rendezés
mezőgazdasági vízhasznosítás és erdőgazdálkodás
Vízgyűjtő-gazdálkodás, műszaki nyilvántartás
felszín alatti vízgyűjtő-gazdálkodás
vízrajzi tevékenység
  2008.07.01.
Az Igazgatóság által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Az adatok feltöltése folyamatban van    
Az Igazgatóság által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Az adatok feltöltése folyamatban van    
Az Igazgatóság által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Az adatok feltöltése folyamatban van    2.3. Az Igazgatóság nyilvántartásai

Az Igazgatóság által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke előző adat változás
OHM - Operatív Hidrológiai Modul    
MAHAB2000 - Magyar Hidrológiai Adatbázis    
Hidromorfológia    
Hó adatbázis (vastagság, víztartalom adatok)    
OTR - Vízügyi objektum, és Törzsadatkezelő rendszer    
TAVM - Távmérők adatai    
VA - Vízügyi adattár    
VÍZHOZAM    
VÁM - Vízrajzi Állomás és Mérőeszköz karbantartási modul    
VFNAPLO - Vízföldtani adatbázis    
Védekezési Információs Rendszer - Lotus Notes
Készültségi fokozatok, napi jelentések
  - Árvíz
  - Belvíz
  - Jég
  - Vízminőségi
  - Helyi vízkár
Tájékoztatók
   
Vízrajzi, valamint Vízkárelhárítási Minőségirányítási Rendszerek    


Az Igazgatóság által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái Előző adat Változás kelte, megjegyzés
Árvízvédekezéssel kapcsolatban gyűjtött adatok (Árvízvédekezés költségei, vízállás, csapadék, jég, véd.során fogl létszám)    
Belvízvédekezéssel kapcsoltban gyűjtött adatok (Szivattyútelepi üzemelések, tárolt vízmennyiség, elöntött területek nagysága)    
Helyi vízkárral kapcsolatban gyűjtött adatok (Önkormányzati elöntött területek nagysága, védekezés minősége)    
Vízminőség kárelhárítással kapcsolatban gyűjtött adatok (Szennyezés helye, mértéke, veszélyessége, megszüntetésére tett, javasolt intézkedések, operatív kárelhárítás szükségessége, módszer, hely kiválasztása)    
Vízrajzi tevékenységhez kapcsolódóan gyűjtött adatok:
felszíni vízállás, vízhozam, vízhőmérséklet, jégjelenség és jégvastagság;
felszín közeli, illetve felszín alatti figyelőkutak vízállásai;
források vízállás, illetve vízhozam adatai;
hidrometeorológiai állomásokon csapadék, hóvastagság, hóvízegyenérték, léghőmérséklet, minimum-maximum hőmérséklet, esetenként párolgás, illetve talajhőmérséklet és talajnedvesség mérés;
vízhozammérési eredmények;
vízállás-vízhozam összefüggések.
   
Belvízvédelmi készültségek, napi és havi jelentések    
Belvízvédelmi összefoglaló jelentés    
Belvízvédelmi szivattyútelep üzemelés adatok (átemelt vízmennyiség, üzemórák, energia fogyasztás)    
Mezőgazdasági vízhasználattal kapcsolatos adatok (felhasznált vízmennyiség m3)    
Felszín alatti bányavízkivétel, ebből felszín alá vezetett víz, közvetlen hasznosítású víz, hasznosítás nélkül felszíni vízbe vezetett bányavíz és a befogadó neve, valamint a bányavíz vízminőségi összetevői    
Belvízvédelmi létesítmények nyilvántartása    
Belvízvédelmi tervek nyilvántartása    
Kimutatás a kizárólagos állami tulajdonú kisvízfolyásokról    
Kimutatás az ÉMVIZIG főművein (dombvidéki kisvízfolyásokon) lévő tározókról    
Vízjogilag engedélyezett területek    
Tíz évre szóló üzem-, és erdőtervek    
Erdőgazdálkodási műveleti lapok nyilvántartása    
Vízilétesítmények azonosító és műszaki adatai, üzemeltetési és megfigyelési adatok, kitermelt vízmennyiségek, forráshozam adatok, vízfelhasználások célja, vízkémiai elemzések eredményei, vizsgálati gyakoriság, mérő szerv, területhasználat, védett területek és vízbázisok, egyéb mérések és munkálatok    
A távlati ivóvízbázisokra jellemző vízminőségi eredmények, vízszintmérési adatok, vízilétesítmények (figyelő- és próbakutak), potenciális szennyezőforrások    
Vízilétesítmények azonosító és műszaki adatai, üzemeltetési és megfigyelési adatok, kitermelt vízmennyiségek, vízfelhasználás célja, vízkémiai elemzések eredményei, egyéb mérések és munkálatok    
Felszín alatti vízilétesítmények műszaki adatai, feltárt földtani rétegsor, vízföldtani jellemzők, hidrogeológiai védőterületek, vízminőségi adatok, vízjogi engedélyek, vízkészletek és vízhasználatok jellemző adatai    
Felszín alatti vízkivételi létesítmények adatai, engedélyezett víztermelés, tárgyi évben kitermelt tényleges vízmennyiség    
Vízminőségi törzshálózatba tartozó vízilétesítményekre jellemző vízminőségi adatok    
Felszíni törzs és üzemi állomások vízállás, vízhozam, lég- és vízhőmérséklet adatsorai, Q-H görbék, jégjelenségek, hidrometeorológiai állomásokon mért elemek (léghőmérséklet, csapadék, hóvastagság, hóvízegyenérték)    
Országos felszíni vízmérleg készítéséhez szükséges engedélyezett és tényleges felszíni vízhasználati adatok    
Vízjogi engedéllyel rendelkező halastavak jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei    
Vízjogi engedéllyel rendelkező, felszíni vízbe történő tisztított szennyvíz és használtvíz bevezetések jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei    
5 ha-nál nagyobb holtágak jellemző műszaki paraméterei    
Vízjogi engedéllyel rendelkező felszíni vízből történő ipari célú vízkivételek jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei    
Vízjogi engedéllyel rendelkező felszíni vízből történő kommunális célú vízkivételek jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei    
Természetes tavak és vízjogi engedéllyel rendelkező mesterséges kistavak jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei    
Vízjogi engedéllyel rendelkező felszíni vízből történő mezőgazdasági célú öntözővízkivételek jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei    
Vízjogi engedéllyel rendelkező víztározók jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei    
Jelentés a fakitermelésről és fafeldolgozásról VKKI és MGSZH EI Kp. részére    
Erdővédelmi jelzőlap ERTI részére    
Laboratóriumi mérés adatok:
 • Hőmérséklet
 • Csapadék
 • Vízállások
 • Jégjelenség
 • Szivattyútelepek által átemelt vízmennyiség
 • Szivattyúk által felhasznált energia
 • Főcsatornák mederteltsége
 • Szélsebesség és irány
 • Labor által végzett felszíni vízminőség vizsgálat, ezen belül:
  • Vízhőmérséklet
  • Átláthatóság
  • Oxigén telítettség
  • Ph
  • Vezetőképesség
  • KOI (kémiai oxigén igény)
  • Ammónia
  • Nitrit
  • Nitrát
  • Foszfát
  • Lúgosság
  • Klorid
  • Calcium
  • Magnézium
  • Német keménységi fok
   

Az Igazgatóság által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja előző adat változás
Adatigénylés az adatigénylő lap kitöltésével és postai vagy elektronikus úton történő megküldésével lehetséges.
Az adatszolgáltatás díjköteles (kivéve szakdolgozat, diplomamunka alapadat), melynek mértéke az adat előállítására fordított idővel arányos.
Díjköteles adatszolgáltatás esetében visszaigazoló levelet küldünk, amely tartalmazza a rendelkezésünkre álló adatokra vonatkozó információkat, valamint az adatszolgáltatás díját.
Az adatszolgáltatás teljesítésére a megrendelő lap beérkezését követően kerül sor.
   


Az Igazgatóság által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei előző adat változás
Az Adattár adataiba való betekintés díjmentes.
Másolat önköltségi áron igényelhető.
   


2.4. Nyilvános kiadványok

Nyilvános kiadványok előző adat változás
Az Igazgatóság nyilvános kiadványainak címei Az Igazgatóságnak nincs nyilvános kiadványa    

2.5. Pályázatok

Az Igazgatóság által kiírt pályázatok előző adat változás

Az Igazgatóság 1 éven belüli álláspályázatai a lejárt határidejű pályázatokkal együtt:

területi műszaki ügyintéző -Sárospataki Szkm.

gátőr - Egri Szakaszmérnökség

területi műszaki referens - Gyöngyösi Szkm.

területi műszaki referens - Miskolci Szkm.

mederőr - Sárospataki Szkm.

mederőr - Gyöngyösi Szkm.

szerelőipari szakmunkás (autószerelő)

raktáros - MBSZ

gátőr - Egri Szakaszmérnökség

területi műszaki referens (Gyöngyösi Szakaszmérnökség)

műszaki titkár

árvízvédelmi referens

számviteli ügyintéző / referens

jogi referens

területi műszaki ügyintéző - Sp. Szkm.

gépkezelő

mederőr

mederőr (Gyöngyös, Domoszló, Vécs, Detk) Gyöngyös

szivattyútelep-kezelő (Egri Szkm.)

területi műszaki referens Gyöngyösi Szkm.

gépkezelő - Miskolci Szakaszmérnökség

mederőr (Sárospataki Szkm. - Ronyva-patak, hegyközi kisvízfolyások)

számviteli ügyintéző / referens

árvízvédelmi referens

energetikai ügyintéző 2 - Műszaki Biztonsági Szolgálat

vízrajzi ügyintéző

vízrendezési referens

humánpolitikai ügyintéző

Mederőr - Pétervására, Tarna (Gyöngyösi szkm. )

Mederőr - Parád, Tarna (Gyöngyös szkm)

Szerelőipari szakmunkás - gépszerelő (Tokaji szkm.)

Mederőr - dombvidék (Tokaji szkm.)

gépkezelő - Miskolci Szakaszmérnökség

mederőr - Miskolci Szakaszmérnökség

területi műszaki referens - Miskolci Szakaszmérnökség

Területi műszaki referens (Gyöngyösi szkm.)

folyó- és tógazdálkodási referens

gépkezelő - Egri Szkm.

csatornaőr - Egri Szkm.

mederőr - Egri Szkm.

területi műszaki ügyintéző - Sp. Szkm.

számviteli ügyintéző / referens

felszíni vízkészlet-gazdálkodási referens

felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási referens

számviteli ügyintéző / referens

vízrajzi ügyintéző

gátőr (Sárospataki Szkm.)

vízrendezési referens

Szerelőipari szakmunkás - gépszerelő (Tokaji szkm.)

területi felügyelő

gépkezelő (Egri Szkm.)

számviteli ügyintéző / referens

közbeszerzési referens

gépkezelő (Sárospataki Szkm.)

szakaszmérnökség vezető

gépszerelő/ szerelőipari szakmunkás (Tokaji szkm.)

árvízvédelmi referens

gépkezelő

vízrendezési referens

területi felügyelő

közbeszerzési referens

területi felügyelő

területi felügyelő

szakaszmérnök Tokaj

területi felügyelő -Tokaji Szkm.

számviteli ügyintéző / referens

gépkezelő -Tokaji Szkm.

vízrajzi ügyintéző

mederőr (Pétervására)

mederőr - Sárospataki Szkm.

műszaki referens - Miskolci Szkm. (határozott idő)

villanyszerelő - MBSZ

árvízvédelmi referens

műszaki ügyintéző

szakaszmérnök

területi felügyelő (Tarnaméra)

gépkezelő - Tokaji Szkm.

mederőr (Pétervására)

vízrendezési referens

számviteli ügyintéző / referens

főgépész

autószerelő

területi felügyelő

pénzügyi ügyintéző (Eger)

területi műszaki ügyintéző

gátőr (Hernád)

gátőr (Sajó)

gépkezelő - Tokaji Szkm.

műszaki ügyintéző

területi felügyelő (árvizes szakasz)

vízrendezési referens

szivattyútelep-kezelő

raktáros

autószerelő

villanyszerelő

műszaki ügyintéző - szlovák nyelvtudással

gépkezelő

Felhívjuk a figyelmet, hogy az itt szereplő pályázatok határideje már lejárhatott, így azokra jelentkezni nem lehet!
A részletekért kattintson a linkekre!

   


2.6. Hirdetmények

Az Igazgatóság által közzétett hirdetmények, közlemények előző adat változás
Lásd az Aktuális információk lapon    


2.7. Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű adatok igénylése előző adat változás
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve A szervezeti struktúrában megjelölt valamennyi szervezeti egység    
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Az 1.3. alatt megjelölt adatok    
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai      

2.8. Vizsgálatok, ellenőrzések

Az Igazgatóságnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai előző adat változás
Az adatok feltöltése folyamatban van    


2.9. Statisztikai adatgyűjtéssel, közérdekű adatokkal kapcsolatos adatok, valamint a különös és egyedi közzétételi lista

Az Igazgatóság tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk előző adat változás
Az adatok feltöltése folyamatban van    

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai előző adat változás
Az adatok feltöltése folyamatban van    

Azon közérdekű adarok hasznosítására iranyuló szerződések listája, amelyekben az lgazgatóság az egyik szerződő fél előző adat változás
Az adatok feltöltése folyamatban van    

Az Igazgatóság kezelésében levő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általáinos szerződési feltételek előző adat változás
Az adatok feltöltése folyamatban van    

Az Igazgatóságra vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista előző adat változás
Az adatok feltöltése folyamatban van    


További közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

3. Gazdálkodási adatok


Az Igazgatóság személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatása elérhető a linkre kattintva